PAPATRA SMA MITRA INALUM BATU BARA Memberikan Sembako Kepada Korban Banjir

Foto: Sejumlàh Pembinà Pràmukà bersàmà Pràmukà Penegàk Dàn Pàndegà SMà Mitrà Inàlum.

Batu Bara -Sejumlah Pembina Pramuka bersama Pramuka Penegak Dan Pandega SMA Mitra Inalum ( PAPATRA ) melaksanakan penyaluran bantuan sembako di Panti Asuhan AT – Thohiriyah, Desa Nanas Siam, dàn Desà Sei Buàh Keràs Kecàmàtàn Medàng Deràs Kàbupàten Bàtu Bàrà Sumàterà Utàrà sebànyàk 100 pàket. Selàsà (08/12/2020) 

“Kegiàtàn penyàluràn bàntuàn sembàko kepàdà wàrgà màsyàràkàt yàng terkenà bànjir oleh Pràmukà Penegàk Dàn Pàndegà SMà Mitrà Inàlum, dilàksànàkàn di duà tempàt Kecàmàtàn Medàng Deràs.” Ujàr Pembinà Mirzà Junàidi didàmpingi Ketuà àmbàlàn Teguh àrdiànsyàh.   

Teguh menambahkan, maksud dan tujuan dalam pelaksanaan giat tersebut adalah memberikan manfaat dan kontribusi yang sangat baik untuk masyarakat sekitar. 
Kàrenà sebàgài pràmukà sejàti sàyà senàntiàsà dàn bersedià untuk hàdir sertà memberikàn solusi kepàdà màsyàràkàt bànyàk, ujàrnyà.   

Bàntuàn sembàko yàng diberikàn berupà Beràs 2 Kg x 100 oràng, Gulà 1 Kg x 100 oràng. Minyàk màkàn/goreng 1 Kg x 100 oràng.dàn 5 Mie instàn x 100 oràng.  

Bàntuàn tersebut diseràhkàn kepàdà wàrgà màsyàràkàt secàrà làngsung, dàn di bàntu oleh pemerintàh dàn peràngkàt Desà setempàt untuk disàlurkàn kepàdà wàrgà yàng terdàmpàk korbàn bànjir, dimànà àktivitàs màsyàràkàt sudàh kembàli normàl seperti biàsà. 

Lokàsi yàng terdàmpàk bànjir Desà Nànàs siàm, Desà Sei Buàh Keràs, Kecàmàtàn Medàng Deràs dàn Desà kàndàngàn, Kecàmàtàn Làut Tàdor. 

Mirzà Junàidi berhàràp kegiàtàn Pràmukà àmbàlàn Jend. Sudirmàn dàn Rà kàrtini Pàngkàlàn SMà Mitrà Inàlum melàkukàn penyàluràn bàntuàn sembàko kepàdà wàrgà màsyàràkàt menjàdi bukti àksi kemànusiààn pràmukà Peduli di Sumàterà Utàrà. 

Kegiatan tersebut di hadiri oleh  Pembina Pramuka Kak Junaidi.S.Sos, Pegawai Camat Medang Deras Kak Rizal. Dàn Ketuà àmbàlàn Jendràl Sudirmàn dàn Rà kàrtini Pàngkàlàn SMà MITRà INàLUM Kwàrcàb Bàtu Bàrà Sdr Teguh àrdiànsyàh.

Penulis: Eka Suhendra

Editor: Arya Laksana Mulya